ข่าวประกาศ
(15-11-2561)   223 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561
(25-10-2561)   222 :การจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
(25-10-2561)   221 :การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับจังหวัด ร้อยละ 20 ปีงบประมาณ 2562
(28-09-2561)   220 :จัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล จำนวน 1 เครื่อง
(10-09-2561)   219 :ประกาศนโยบายป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โรงพยาบาลแม่จริม
(20-08-2561)   218 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561
(20-08-2561)   217 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561
(01-07-2561)   216 :รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
(01-07-2561)   215 :ทดสอบระบบ 03/06/61
(25-06-2561)   214 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561
(24-06-2561)   213 :การปรับปรุงแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โรงพยาบาลแม่จริม
(19-06-2561)   212 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561
(16-06-2561)   211 :สรุปการประชุมให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(15-06-2561)   210 :รายงานดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(12-06-2561)   209 :ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561
(03-06-2561)   208 :ทดสอบระบบ 03/06/61
(09-04-2561)   207 :แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการ
(30-03-2561)   206 :คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมสุขภาพดูและผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)
(29-03-2561)   205 :รายงานสุปผล และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
(28-03-2561)   204 :คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(28-03-2561)   203 :รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่จริม ปี 2561
(27-03-2561)   201 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
(27-03-2561)   200 :รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 สขร.1
(27-03-2561)   198 :คำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่จริม
(27-03-2561)   191 :คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
(20-03-2561)   190 :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลแม่จริม
(08-03-2561)   189 :โรงพยาบาลแม่จริม ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2
(28-02-2561)   188 :โรงพยาบาลแม่จริม ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1
(27-02-2561)   187 :แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
(04-01-2561)   186 :คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
(04-01-2561)   185 :ประกาศ แผนรับจ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2561
(29-12-2560)   181 :ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตของโรงพยาบาลแม่จริม
(29-12-2560)   180 :วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ 2560
(29-12-2560)   179 :แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(26-11-2560)   178 :ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการ
(17-11-2560)   174 :โรงพยาบาลนาน้อย ประชาสัมพันธ์เปิด รับสมัคร พขร. / การเงินฯ /นักภายภาพ
(31-10-2560)   172 :โรงพยาบาลแม่จริม จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา
(11-10-2560)   168 :การมอบอำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
(11-10-2560)   167 :การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน การจัดซื้อจัดจ้างของราชการ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้ดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขึ้นด้านบน