หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB9)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
โครงสร้างหน่วยงาน ราเชนทร์ Download
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ราเชนทร์ Download
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง ราเชนทร์ Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ราเชนทร์ Download
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธรณสุข พ.ศ.2560 ราเชนทร์ Download
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct) ราเชนทร์ Download
นโยบายและยุทธศาสตร์ ราเชนทร์ Download
โฟร์ชาร์ทการทำงาน ราเชนทร์ Download