หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ราเชนทร์ Download
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปผลปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ราเชนทร์ Download
รายงานผลการปฏิบัติงานเว็บไซต์ รอบ 2 ราเชนทร์ Download