ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB7)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
โครงการอบรมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.แม่จริม จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ราเชนทร์ Download