ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB6)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
โครงการอบรมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.แม่จริม จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ราเชนทร์ Download