หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(EB5)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
โครงการอบรมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน อ.แม่จริม จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ราเชนทร์ Download