หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(EB4)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562 ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562 ราเชนทร์ Download
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562 ราเชนทร์ Download
ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562 ราเชนทร์ Download
ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 ราเชนทร์ Download