หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(EB3)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ ราเชนทร์ Download
การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองบัญชีกลาง การจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน สูงสุด จำนวน 1 โครงการ ราเชนทร์ Download