หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(EB26)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการใ้บริการประชาชน ราเชนทร์ Download