หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(EB25)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ราเชนทร์ Download