หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง(EB24)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ราเชนทร์ Download