หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในหน่วยงานในการบริให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(EB22)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
อบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ราเชนทร์ Download