หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB21)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อน ราเชนทร์ Download