หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB20)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลแม่จริม ราเชนทร์ Download