หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจักซื้อจัดจ้าง(EB2)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
ส่วนที่ 1 เรื่องแผน มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ต้องประกอบด้วย วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ การกำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง ราเชนทร์ Download
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินการ มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ราเชนทร์ Download
ส่วนที่ 3 เรื่องการแสดงความบริสุทธิ์ใจ ราเชนทร์ Download