หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(EB19)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส ราเชนทร์ Download