หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน(EB17)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
กำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน ราเชนทร์ Download