หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(EB16)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
คู่มือปฏิบัติงานด้านการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ราเชนทร์ Download
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป ราเชนทร์ Download