หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ(EB14)

ผู้นำเข้าข้อมูล Link
ประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ราเชนทร์ Download
ประกาศผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ราเชนทร์ Download
แจ้งเวียนประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ราเชนทร์ Download