ภารกิจ

ลำดับ รายละเอียด Link
1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา(EB1) ดูรายละเอียด
2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจักซื้อจัดจ้าง(EB2) ดูรายละเอียด
3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(EB3) ดูรายละเอียด
4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดจ้างอย่างเป็นระบบ(EB4) ดูรายละเอียด
5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร(EB5) ดูรายละเอียด
6 ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB6) ดูรายละเอียด
7 ผู้มีได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่(EB7) ดูรายละเอียด
8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน(EB8) ดูรายละเอียด
9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB9) ดูรายละเอียด
10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB10) ดูรายละเอียด
11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา(EB11) ดูรายละเอียด
12 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี(EB12) ดูรายละเอียด
13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ(EB13) ดูรายละเอียด
14 หน่วยงานมรการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ(EB14) ดูรายละเอียด
15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน(EB15) ดูรายละเอียด
16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน(EB16) ดูรายละเอียด
17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการับสินบน(EB17) ดูรายละเอียด
18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน(EB18) ดูรายละเอียด
19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่(EB19) ดูรายละเอียด
20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB20) ดูรายละเอียด
21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน(EB21) ดูรายละเอียด
22 หน่วยงานมีการประชุมหรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในหน่วยงานในการบริให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่(EB22) ดูรายละเอียด
23 หน่วยงานมีการจัดการทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง(EB23) ดูรายละเอียด
24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนที่เกี่ยวข้อง(EB24) ดูรายละเอียด
25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(EB25) ดูรายละเอียด
26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้(EB26) ดูรายละเอียด